تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

انتقاد پذیر باشید.

در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.

با شروع به موقع جلسات، وقت‌شناسی را عملاً به حاضرین بیاموزید.

در صورت لزوم با قاطعیت نه بگویید.

در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.

از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.

با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.

به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثر است.

در انجام کارها روی شیوه‌ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه‌تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

جدی ،امالطیف باشید.

« 1 2 3 4 ... 5 43 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics