دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان

به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که.....

 

شجاعت یعنی چه؟

محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود "شجاعت یعنی این ........"

و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود

اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود

و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند

فکر می کنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

دکترعلی شریعتی !

 

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics