دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

از طرفین معامله، آنکه از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای به دست آوردن بهترین قیمت دارد.

 

شما تنها در صورتی می توانید بهترین معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت از خیر معامله بگذرید.

 

برای موفق شدن در هر کاری فقط یک راه وجود دارد و آن این است که با تمام وجود تلاش کنی.                       وینس لمباردی

 

کسی که بتواند صبر کند هر چه را بخواهد می تواند به دست آورد.                                                     بنجامین فرانکلین

 

منبع:

کتاب قوانین جهانی موفقیت

کتاب الگوهای من- برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics