تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نحوه تحویل فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام موضوع دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و نحوه اقدام در خصوص گواهینامه های مفقودی و غیر قابل استفاده
شماره:60-94-260

تاریخ: 9-6-1394

-02-1388 و 30392 مورخ 18-12-1388 و دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 موضوع گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به پیگیریهای ادارات کل امور مالیاتی جهت دریافت فرم مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده رعایت موارد ذیل جهت صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی میباشد.

1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند جهت دریافت فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام در نظام ارزش افزوده با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت درخواست فرم های مخصوص گواهینامه" فرم تقاضای مربوط را توسط راهبر سیستم تکمیل نمایند. (پیوست شماره 1)

2- دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ضمن بررسی درخواست ادارات کل امور مالیاتی ذیربط، نسبت به تخصیص فرم های مخصوص صدور گواهینامه الکترونیکی ثبت نام با درج تعداد و شماره سریال در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و تحویل آن به نماینده معرفی شده ادارات کل امور مالیاتی اقدام خواهد نمود. (پیوست شماره 2)

3- در صورتیکه فرم های مخصوص تخصیص یافته یا گواهینامه های صادره به دلایل مختلف از جمله پارگی، مخدوش شدن و.... غیرقابل استفاده گردد یا مفقود شود ادارات کل امور مالیاتی موظفند حسب مورد پس از ابطال فرم های مخصوص/ گواهینامه های مخدوش شده و ... موضوع را با حضور نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی و حراست با ذکر تعداد و شماره سریال، صورتمجلس و توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" درج نموده و نسخهای از صورتمجلس را به انضمام گواهینامه های باطل شده به دفتر نظارت بر امور اجرایی ارسال نمایند. (پیوست شماره 3)

4- در صورتیکه فرم های مخصوص یا گواهینامه های الکترونیکی ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی یا مودیان مفقود شود اشخاص یاد شده موظفند نسبت به تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه مربوط اقدام نمایند. صدور گواهینامه جدید منوط به تکمیل فرم تعهد نامه و ثبت اطلاعات آن توسط راهبر سیستم در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin منوی "گواهینامه ثبت نام" زیر منوی "ثبت فرم های امحا شده قبل از صدور گواهینامه" و "ثبت اطلاعات گواهینامه های مفقودی" خواهد بود.(پیوست های شماره 4 و 5)

تذکر: در صورتیکه مودی گواهینامه الکترونیکی ثبت نام خود را مفقود نماید موظف است مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. همچنین مسئولیت هرگونه سوء استفاده از گواهینامه الکترونیکی مفقود شده بر عهده مودی خواهد بود.

5- تجدید گواهینامه الکترونیکی ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهد بود و در صورت عدم تحویل گواهینامه های قبلی به هر دلیل رعایت بند (4) این بخشنامه ضروری خواهد بود.

6- در صورتیکه آدرس و یا سایر اطلاعات مودی در گواهینامه الکترونیکی ثبت نام اشتباه درج شده و یا تغییر نماید، مودی جهت اصلاح گواهینامه الکترونیکی ثبت نام میتواند مطابق بند(2) قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبتنام دستورالعمل شماره 539-93-260 مورخ 18-12-1393 و بر اساس مفاد بند (5) این بخشنامه اقدام نماید.

      

علیرضا طاریبخش

معاون مالیات بر ارزش افزوده

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 
|  تاریخ ثبت: 1396/04/12   | |  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics