تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

...

- چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی.

- چقدر هم تنها!

- خیال می کنم

 

دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.

- دچار یعنی

- عاشق.

- و فکر کن که چه تنهاست

اگر ماهی کوچک ، دچار آبی دریای بیکران باشد.

- چه فکر نازک غمناکی !

- و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است.

و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست.

- خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند

و دست منبسط نور روی شانه آنهاست.

- نه ، وصل ممکن نیست ،

همیشه فاصله ای هست .

اگر چه منحنی آب بالش خوبی است.

برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر،

همیشه فاصله ای هست.

دچار باید بود

و گرنه زمزمه حیات میان دو حرف

حرام خواهد شد.

و عشق

سفر به روشنی اهتراز خلوت اشیاست.

و عشق

صدای فاصله هاست.

صدای فاصله هایی که

- غرق ابهامند

- نه ،

صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند

و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر.

همیشه عاشق تنهاست.

و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست.

و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز.

و او و ثانیه ها روی نور می خوابند.

و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را

به آب می بخشند.

و خوب می دانند

که هیچ ماهی هرگز

هزار و یک گره رودخانه را نگشود.

و نیمه شب ها ، با زورق قدیمی اشراق

در آب های هدایت روانه می گردند

و تا تجلی اعجاب پیش می رانند.

- هوای حرف تو آدم را

عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات

و در عروق چنین لحن

چه خون تازه محزونی!

حیاط روشن بود

و باد می آمد

و خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد.

"اتاق خلوت پاکی است.

برای فکر ، چه ابعاد ساده ای دارد!

دلم عجیب گرفته است.

خیال خواب ندارم."

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

اعظم تفتیان |   1395/04/02 00:12:57   |
1     0
بسار زیبا. ممنون از سایت و مطالب زیباتون.
و عشق
صدای فاصله هاست.
صدای فاصله هایی که
- غرق ابهامند!!!!!
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیان |   1395/04/05 21:03:13   |
0     0

نه بسته ام به کس دل ، نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج ، رها رها رها من

ز من هر آن که او دور ، چو دل به سینه نزدیک
به من هر آنکه نزدیک ، از او جدا جدا من

نه چشم دل به سویی ،نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی ، به یاد آشنا من

ستاره ها نهفتم ، در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من
هوای گریه با من

نه بسته ام به کس دل ، نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج ، رها رها رها من
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics