تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

تجزیه و تحلیلی سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

نویسنده: غلامرضا اسلامی بید گلی، فرشاد هیبتی، فریدون رهنمای رود پشتی

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

نام کتاب: تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

نویسنده: غلامرضا اسلامی بیدگلی، فرشاد هیبتی، فریدون رهنمای رود پشتی

انتشارات: پزوهشکده امور اقتصادی

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics