تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

چک و قوانین مربوط به چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

 

 

انواع چک

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

انواع چک عبارتند از:

.1      چک عادی:

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

.2      چک تایید شده:

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

.3      چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

.4      چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

 

نکات مهم قانونی چک:

چک در قانون صدورچک که شامل چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی

.1   چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

.2   دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

.3   دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

.4   کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.

.5   چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

.6   صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

.7    چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

.8    هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

.9    اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.

قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه ۱۳۷۲

 

مواردی که چک ضمانت اجرای کیفری ندارد

1- وقتی که چک وعده دار باشد: در واقع چک شبیه پول نقد است و هدف اولیه از ابداع چک که جایگزین مناسبی برای اسکناس باشد و وسیله ای برای پرداخت نقدی.

بنابراین اگر چکی به تاریخ امروز یعنی روزی که صادر می شود باشد چک کیفری است ولی اگر تاریخ چک تاریخی به غیر از تاریخ صدور چک باشد چک حقوقی است و نمی توان از طریق کیفری آن را پیگیری کرد و صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. اما کمتر پیش می آید که چک به شکل وعده دار نباشد و اکثر کسانی که به صدور چک بلامحل کیفری محکوم شده و مجازات می شوند در واقع چک های وعده دار صادر کرده اند اما دلیل محکوم شدن و مجازات آنها این است که قادر به اثبات وعده دار بودن چک نبوده اند.

 

2- اگر چک به عنوان ضمانت جهت انجام تعهد یا ضمانت جهت انجام یک معامله صادر شده باشد: اگر علت صدور چک بدهکاری صادرکننده چک باشد درواقع چک را می توان در صورت بلامحل بودن از طریق کیفری پیگیری کرد اما اگر دلیل صدور چک، بدهکار بودن صادرکننده نباشد بلکه جهت ضمانت معامله یا تعهد صادرشده باشد، نمی تواند این چک را از طریق کیفری پیگیری کرد و چک حقوقی است. مثلا چکی که برای ضمانت تخلیه ملک از جانب مستاجر برای مالک صادر می شود. در این مورد چون صادرکننده چک درواقع مبلغ مندرج در چک را بدهکار نیست و بابت ضمانت آن را صادر کرده مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که بابت تضمین صادر شده که دیگر نیازی به اثبات ندارد اما در صورتی که ذکر نشده می توان از شهادت شهود یا قولنامه یا قرارداد آن را ثابت کرد.

 

3- اگر چک سفید امضاء باشد: چک اگر سفیدامضا باشد صادرکننده تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.

 

4- اگر اثبات شود که چک بدون قید تاریخ صادر شده است: در اینگونه موارد دارنده چک معمولا شخصا اقدام به درج تاریخ روی چک می کند اما اگر بتوان ثابت کرد که صادرکنده تاریخ را هنگام صدور چک ننوشته است؛ باز چک حقوقی است و صادرکننده مجازات کیفری نمی شود.

 

5- اگر وصول چک مشروط باشد: این شرط اگر در متن خود چک ذکر شده باشد که نیازی به اثبات ندارد اما در غیر اینصورت می توان آن را طی قولنامه یا شهادت شهود یا قرارداد و یا صورت جلسه ای ثابت کرد. مثلا خریداری که وصول مبلغ چک را منوط به انتقال سند می کند.

 

6- اگر بتوان ثابت کرد که چک برای یک معامله نامشروع یا ربوی صادر شده است.

 

7- اگر ۶ ماه از تاریخ صدور چک بگذرد و دارنده چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا اینکه شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی گواهی برگشت چک) بگذرد و دارنده چک شکایت نکند این چک حقوقی است و صادرکننده را نمی توان مجازات کیفری کرد.

 

به غیر از ۷ موردی که در بالا ذکر شد، در بقیه موارد چک کیفری است؛ یعنی می توان علیه صادرکننده چک شکایت کرد و او را مجازات کیفری نمود.

 

نکته حائز اهمیت این است که :

حقوقی شدن چک به معنی بی اعتبار بودن آن نیست بلکه چک ارزش خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که نمی توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد یا او را مجازات کیفری کرد اما به هرحال سندی است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند مگرآنکه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اصلا طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک برای یک معامله ربوی صادر شده است و یا اینکه دارنده چک طلبکار نیست و حقی ندارد. البته تنها شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورتی که این دعوی به نتیجه برسد تنها صادرکننده چک به مجازات حبس محکوم می شود و دادگاه حکمی در مورد طلب دارنده چک صادر نمی کند.  بنابراین در هردومورد چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مطالبه طلب کند.

 

منبع خبر: تولید محتوای حسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی . |   1399/01/01 12:05:56   |
4     0
بخش بزرگی از ابزارهای معامله در بازار شامل چک و سفته می باشد؛ برای ورود به حوزه "سواد مالی" بهتر است از ملموس ترین و کاربردی ترین ابزارهای مالی یعنی از یادگیری قانون چک و قانون سفته شروع کرد.

- از نظر شما این یادداشت آموزشی چه نکته ای را در راستای تقویت سواد مالی به شما یادآور می شود؟!
- ارتباط این مطلب با مفاهیم و ابعاد سواد مالی چیست؟!
- بنظر شما اگر چگونه از چک استفاده کنیم، در ارتباط با چک یک باسواد مالی شده ایم؟!
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا افتخاری |   1399/03/03 22:55:21   |
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد.
مسعود زارع بیدکی |   1399/03/06 19:08:52   |
آشنایی بیشتر و کامل درباره قانون چک می باشد که بسیار مفید بوده و باعث میشود سواد مالی افراد درباره سرمایه گذاری و نحوه دریافت و پرداخت چک که سرمایه آنها از بین نرود و متضرر نشوند ولی یادگرفتن استفاده چک به تنهایی باعث تکامل سواد مالی فرد نمی شود
Mona |   1399/03/06 19:30:32   |
چک به معنی ورقه ای با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادرکننده دریافت می‌کند.
فرزانه جنتی |   1399/03/13 23:18:27   |
قانون های مهم چک و هم چنین کارهایی که موجب کیفری شدن چک میشود..
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
اگر به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانینش استفاده بشه میتونه خوب باشه
مرتضی ندافی |   1399/04/01 02:58:33   |
چک یکی از ابزار های مالی است که با دانستن قوانین و مقررات آن میتوانیم در بازار های مالی از آن استفاده کنیم اما خوب است که ابتدا سواد استفاده از آن را به طور کامل یاد بگیریم و از قوانین آن مطلع باشیم مثلا کیفری یا حقوقی بودن چک
الناز بهروزی |   1399/04/13 01:15:45   |
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/18 17:18:46   |
، سواد مالی عبارت است از تلاقی مدیریت مالی، اعتباری، بدهی و دانش لازم برای تصمیم‌گیری مسئولانه مالی یعنی تصمیماتی که در زندگی روزمره ما از منظر مالی تأثیرگذار هستند. سواد مالی شامل درک نحوه عملکرد یک حساب چک، استفاده از کارت اعتباری و چگونگی جلوگیری از بدهی است. به طور خلاصه، سواد مالی بر موضوعات روزمره‌ای تأثیر می‌گذارد که یک خانواده معمولی هنگام تلاش برای تعادل بودجه، خرید خانه، تأمین بودجه آموزش کودکان و تأمین درآمد در دوران بازنشستگی به آن توجه می‌کنند.

فقدان سواد مالی فقط در اقتصادهای نوظهور یا در حال توسعه بروز نمی‌کند. مصرف‌کنندگان در اقتصادهای پیشرفته یا توسعه‌یافته نیز ممکن است در درک مسائل مالی، مدیریت ریسک و جلوگیری از مشکلات مالی، با مشکل مواجه شوند. در بیشتر کشورهای جهان، از کره گرفته تا استرالیا و آلمان با تعدادی از مردم روبه‌رو هستند که درک خوبی از اصول و دانش مالی ندارند و به همین خاطر نیز متضرر می‌شوند.
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/23 09:00:53   |
-رفتار مالی را به ما می اموزد که چگونه از چک استفاده کنیم و چک به چه معناست؟
-به وسیله سواد مالی می فهمیم که هر چک به چه معناست و چگونه باید از آن استفاده کرد.
- باید از چک طبق قوانین و مقررات پیش بینی شده استفاده کنیم.
مصطفى عربى |   1399/04/25 21:09:37   |
آشنایی با انواع چک ها ، نکات مهم قانونی چک، مواردی که چک ضمانت اجرای کیفری ندارد، نکته حائز اهمیت این است که :حقوقی شدن چک به معنی بی اعتبار بودن آن نیست بلکه چک ارزش خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که نمی توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد یا او را مجازات کیفری کرد اما به هرحال سندی است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند مگرآنکه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اصلا طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک برای یک معامله ربوی صادر شده است و یا اینکه دارنده چک طلبکار نیست و حقی ندارد. البته تنها شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورتی که این دعوی به نتیجه برسد تنها صادرکننده چک به مجازات حبس محکوم می شود و دادگاه حکمی در مورد طلب دارنده چک صادر نمی کند. بنابراین در هردومورد چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مطالبه طلب کند.
ارتباط مستقیم دارد.
اگر با در گرفتم موجودی حساب خود چک بکشیم و چک بی محل صادر نکنیم یک باسواد مالی هستیم.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 16:01:53   |
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 19:37:37   |
-چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
-یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/27 02:51:20   |
آشنایی بیشتر و کامل درباره قانون چک می باشد که بسیار مفید بوده و باعث میشود سواد مالی افراد درباره سرمایه گذاری و نحوه دریافت و پرداخت چک که سرمایه آنها از بین نرود و متضرر نشوند
در صورتی که وفق قوانین مصوب چک رفتار گردد اطمینان خاطر وجود خواهد داشت که هیچ سوءاستفاده ای صورت نمی گیرد
پوریا گراشی |   1399/04/28 13:29:17   |
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
-یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/28 13:33:51   |
اینکه چک بک سند مالی است .و دارنده چک باید در نگهداری آن کوشا باشد.و وسیله ای برای خریدهای غیر نقدی ک الان احتیاج به آن داریم.
اگر برای ضمانت استفاده میکنیم باید حتما درج شود وجه ضمانت.چک باید کیفری باشد ک بعدا برای پیگیری بتوانیم ثابت کنیم .چک حقوقی هم قابل پیگیری هست ولی برای اثبات دردسر بیشتری دارد.
نجمه السادات زارع |   1399/04/28 18:47:08   |
درصورتیکه تمام قوانین مرتبط با چک را بدانیم و درحین استفاده از چک چ برای ضمانت و چ سفیدامضا و هرنوع دیگر قوانین را رعایت کنیم
علیرضا آزاد |   1399/04/29 02:11:35   |
چک یک ابزار مالی است که با میتوان از آن به عنوان پول نقد(مدت دار) استفاده کرد.
مهدی کاظمی |   1399/04/29 20:34:18   |
قوانین چک بسیار مهم است
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 00:59:59   |
مطمنا آشنایی با قوانین استفاده از چک و سفته دارای اهمیت می باشد .
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 14:43:52   |
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد.
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 17:37:46   |
آشنایی بیشتر و کامل درباره قانون چک می باشد که بسیار مفید بوده و باعث میشود سواد مالی افراد درباره سرمایه گذاری و نحوه دریافت و پرداخت چک که سرمایه آنها از بین نرود و متضرر نشوند ولی یادگرفتن استفاده چک به تنهایی باعث تکامل سواد مالی فرد نمی شود
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/31 17:38:51   |
چک یکی از ابزار های مالی است که با دانستن قوانین و مقررات آن میتوانیم در بازار های مالی از آن استفاده کنیم اما خوب است که ابتدا سواد استفاده از آن را به طور کامل یاد بگیریم و از قوانین آن مطلع باشیم مثلا کیفری یا حقوقی بودن چک
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/31 18:50:06   |
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
محمد پوراکبری |   1399/05/04 11:07:37   |
ابزارهای مالی ، چک یک ابزار مالیست ک با استفاده درست از ان میتوان ب جای پرداخت نقدی و کاهش نقدینگی پرداخت را ب ماه های بعد موکول کرد و از ان دارایی در جهت درامد زایی و یا سرمایه گزاری کوتاه مدت بهره برد و با سودی ک بدست می اید مبلغ چک را پرداخت کرد .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/04 13:17:27   |
اینکه چک یک سند مالی است .و دارنده چک باید در نگهداری آن کوشا باشد.و وسیله ای برای خریدهای غیر نقدی که الان احتیاج به آن داریم . اگر قوانین مربوط به آن و همچنین انواع چک ها را آگاهی داشته باشیم می توان از آن درست استفاده کرد
مهدیه گلشائیان |   1399/05/04 14:09:05   |
این یادداشت ما را با اهمیت چک وهمچنین میزان تعهد ما نسبت به پرداخت چک اشنا میکند.
چک یک سند تجاری مهم است پس برای صادر کردن ان باید توجه کامل راداشت که ایا توان پرداخت انرا داریم یا نه
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/10 12:22:47   |
ابزارهای مالی ، چک یک ابزار مالیست ک با استفاده درست از ان میتوان ب جای پرداخت نقدی و کاهش نقدینگی پرداخت را ب ماه های بعد موکول کرد و از ان دارایی در جهت درامد زایی و یا سرمایه گزاری کوتاه مدت بهره برد و با سودی ک بدست می اید مبلغ چک را پرداخت کرد .
محمد رحیمی |   1399/05/12 09:40:41   |
بسیار عالی هم ررای دریافت چک و هم پرداخت چک به دیگران
یکی از پایه های سواد مالی است
چک را با احتیاط خرج کرده و تامین مالی برای پاس کردنش کرده باشیم
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/22 05:08:57   |
چک یک ابزار مالی است ک از آن در جهت درآمد زدایی استفاده میشود میتوان از در زمان حال از دارایی استفاده نمود و ماههای قبل هزینه را پرداخت کرد.
تشکری |   1399/02/27 16:48:16   |
0     0
انواع مختلفی از چک های بانکی وجود دارد که معمولا برای معاملاتی با حجم بالا استفاده می شوند. یکی از قوانین چک مثلا: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/02/29 17:09:41   |
0     0
چک کلمه‌ای فارسی است به معنی نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دهقان |   1399/02/29 23:42:44   |
0     0
درباره نکات مهم چک دادن و گرفتن و انواع چک ها
روش‌های مختلف استقراض
به درستی و در جای درست از چک استفاده کنیم و نکاتی که منجر به سوءاستفاده میشود را رعایت کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهنام رقاقی |   1399/03/01 23:09:38   |
0     0
طبق قانون 310 آیین و مقررات تجارت، چک حواله ای است که صادر کننده آن به بانک عامل اجازه می دهد مبلغ معینی را در زمان مشخص به ذی نفع چک پرداخت نماید.
قابل ذکر است طبق قانون چک تاریخ درج شده روی چک هیچ اعتباری ندارد و بانک موظف است به محض وصول چک از ذینفع اقدام به پرداخت وجه آن نماید. ولی در ایران عرف بر رعایت و توافق طرفین بر تاریخ درج شده روی چک است.

بهنام رقاقی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/03/02 13:35:31   |
0     0
شناخت ابزارهای مختلف مالی

اگر از ابزارها شناخت درستی داشته باشیم و درست آن ها را بکار ببریم می توانیم بسیاری از نیازها را براورده کنیم

خیر. چک یک ابزار است نه دانش
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/03/02 21:46:21   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
قوانین چک و سفته به ما کمک میکنه تا منجر به سواستفاده
نشه .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرضیه انتظارقائم |   1399/03/04 09:40:47   |
0     0
اولین و مهم‌ترین قانون در مورد صدور چک، امضای چک است. طبق قانون، چکی که امضا نداشته باشد فاقد اعتبار است. همچنین صحت امضای چک‌ها هم از اهمیت زیادی برخوردار است. دقت کنید که مهر کردن چک‌ها به هیچ عنوان جایگزین امضا نیست و در صورتی که چک شما فقط دارای مهر باشد از نظر قانونی قابل پیگیری نیست.

قانون بعدی که معمولاً توسط بسیاری از افراد نادیده گرفته می‌شود استعلام از حساب بانکی فردی است که چک را صادر می‌کند. اگر شما دریافت کننده چک هستید حتما قبل از هر اقدامی برای استعلام از حساب بانکی صادرکننده چک اقدام کنید. در این استعلام دو مورد را در نظر بگیرید. اول آن که در حساب فرد موجودی کافی وجود داشته باشد و دوم بررسی این که صادرکننده چک شخص خوش حسابی است یا خیر. البته لازم به ذکر است که بانک‌ها معمولا برای افرادی که بدحساب هستند و چک‌های برگشتی زیادی دارند دسته چک صادر نمی‌کنند. اما بهتر است احتیاط کنید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا دهقان |   1399/03/04 15:37:28   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید
این موضوع به نظر می رسد با بحث مدیریت مالی شخصی که یکی از ابعاد سواد مالی است در ارتباط باشد
اگر قوانین مربوط به آن و همچنین انواع چک ها را آگاهی داشته باشیم می توان از آن درست استفاده کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/03/04 19:06:43   |
0     0
نوشته ای است که شخص راملزم به پرداخت مبلغی پول در تاریخ معین به فرد دیگر می کند .
قوانین مهم چک مبلغ در تاریخ معین پرداخت کند درغیراین صورت فردشاکی می تواند اموال شخص را ازطزیق قانون مصادره کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/03/05 16:34:46   |
0     0
میتواند به عنوان یک مطلب یادآوری و تقویت کننده سواد پولی و مالی باشد._ جهت تکمیل کردن اطلاعات حقوقی و کیفری چک بایستی به قانون صدور چک مراجعه و مطالعه گرددو از آنجایی که چک و سفته جزء لاینفک حرفه حسابداری و حسابرسی و بازار کارو سرمایه می باشد یاد گرفتن قوانین آن اولویت داشته و ندانستن آن سبب متحمل شدن ضررو زیان به همراه داشته و گریبان مارا خواهد گرفت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/03/05 21:06:41   |
0     0
در اصل چک وجه نقد می باشد و نوعی حواله است اما با گذشت زمان در کشور ما ماهیت چک دستخوش تغییر شده و برای آن قوانینی صادر شده است که در بالا موارد ذکر گردید ولی سهولت دریافت دسته چک بدون پشتوانه مشکلاتی را برای اقتصاد بوجود اورده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات تراب زاده بافقی |   1399/03/06 13:47:08   |
0     0
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. این سند تجاری پر استفاده در ایران مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.
یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/03/06 21:49:11   |
0     0
دانستن موارد قانونی مرتبط با چک می تواند در هنگام صدور چک و با آگاه بودن با قوانین مرتبط با آن ما را از خیلی مخاطرات آن آگاه و حفظ کند و در هنگام دریافت چک با آگاه بودن با قوانین می توانیم از مورد سوء استفاده قرار گرفتن جلوگیری کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/03/09 02:03:07   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد.
یکی از ابزارهای سواد مالی است.
چک به معنی ورقه ای با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/03/10 12:49:40   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب ان صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلایابعضامستردیا به دیگری واگذار مینماید .یکی از ابزارهای سواد مالی است که اگر نسبت به قوانین صدورودریافت چک اگاهی پیدا کنیم میتوانیم جلو سوءاستفاده قرار گرفتن و ضرر و زیان را بگیریم
وچک یکی از مهمترین اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/03/11 22:11:06   |
0     0
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.

نقش چک در نظام اقتصادی ایران را می توان از میزان استفاده آن درک کرد. به طور سالانه حدود 40 الی 50 درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود. البته چک کاغذی به دلیل هزینه بالا و ریسک ذاتی که در خود دارد همواره یکی از گزینه هایی بوده که برای حذف آن و جایگزین کردن آن با راهکارهای جدید تلاش های بسیاری شده است. بسیاری از کشورها در سال های اخیر تلاش کرده اند تا حضور پررنگ چک های کاغذی در اقتصاد را کمتر کنند.

چک به عنوان یک لغت کلمه ای فارسی است. این کلمه به معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک در گذشته با نام های قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته شده. این تصور وجود دارد که چک کلمه انگلیسی است، اما جالب است بدانید این لغت در شعر شاعرانی همچون فردوسی و معزی هم با معنایی شبیه به معنای امروزی آن دیده شده است.

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.” اما این تعریف برای عموم کمی دشوار است و بهتر است به تعریف آسان تری در این مورد بپردازیم.

طبق تعریف متخصصین این حوزه چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد. طبق قانون چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنی که محال علیه چک باید بانک باشد. چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
mrz |   1399/03/22 21:11:07   |
0     0
اطلاعات مفید و بیشتری درباره قوانین چک
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
اگر به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانینش استفاده بشه میتونه خوب باشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید سرایانی |   1399/03/25 17:20:53   |
0     0
کارایی سواد مالی آنجا خودش را نشان می دهد که توانایی درک اینکه یک فرد با بالاترین ارقام روی چک کسب و کار خود را به سودمی رساند و یک فرد دیگر با ستفاده از همان چک و حتی با کمترین مبلغ نوشته شده روی چک نه تنها کسب وکار خود بلکه زندگی خود را به مرز نابودی می برد. دلیل این اختلاف حسابها فقط بر می گردد به تصمیم گیری آگاهانه و هوشمندانه با تکیه بر قوانین کاربردی چک .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/03/25 18:57:24   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری و نوعی حواله است که بیشترین کاربرد را دارد.
یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/03/25 19:28:22   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/03/25 23:25:42   |
0     0
بر مبنای قانون 310 آیین و مقررات تجارت، چک حواله ای است که صادر کننده آن به بانک عامل اجازه می دهد مبلغ معینی را در زمان مشخص به ذی نفع چک پرداخت نماید. مطالب ذکر شده به سطح اطلاعاتی در مورد چک کمک کننده است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Morteaza Poursoleiman |   1399/03/31 13:30:41   |
0     0
چک و قوانین مربوط به آن از ابزار افزایش دانش و سواد مالی می باشد.
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.

نقش چک در نظام اقتصادی ایران را می توان از میزان استفاده آن درک کرد. به طور سالانه حدود 40 الی 50 درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود. البته چک کاغذی به دلیل هزینه بالا و ریسک ذاتی که در خود دارد همواره یکی از گزینه هایی بوده که برای حذف آن و جایگزین کردن آن با راهکارهای جدید تلاش های بسیاری شده است. بسیاری از کشورها در سال های اخیر تلاش کرده اند تا حضور پررنگ چک های کاغذی در اقتصاد را کمتر کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1399/04/04 21:47:51   |
0     0
چک به عنوان یک لغت کلمه ای فارسی است. این کلمه به معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک در گذشته با نام های قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته شده. این تصور وجود دارد که چک کلمه انگلیسی است، اما جالب است بدانید این لغت در شعر شاعرانی همچون فردوسی و معزی هم با معنایی شبیه به معنای امروزی آن دیده شده است.
حالا بد نیست به سراغ مفهوم چک در دنیای امروز برگردیم.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/10 15:01:48   |
0     0
-چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
-یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/11 09:17:49   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند البته در سری چکهای جدید که صیادی نام دارند بسیاری از مشکلات حل شده و در صورت برگشت چک صادرکننده چک به مشکل خواهد افتاد و برای گرفتن دسته چک جدید دچار مشکل خواهد شد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/13 19:46:02   |
0     0
برای انجام هر کاری نیاز به علم و فرهنگش هست همانند چک دادن.
اولین و مهم‌ترین قانون در مورد صدور چک، امضای چک است. طبق قانون، چکی که امضا نداشته باشد فاقد اعتبار است. همچنین صحت امضای چک‌ها هم از اهمیت زیادی برخوردار است. دقت کنید که مهر کردن چک‌ها به هیچ عنوان جایگزین امضا نیست و در صورتی که چک شما فقط دارای مهر باشد از نظر قانونی قابل پیگیری نیست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 18:21:24   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد سجاد حجتی پور |   1399/04/14 23:45:26   |
0     0
قانون های مهم چک و هم چنین کارهایی که موجب کیفری شدن چک میشود..
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
اگر به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانینش استفاده بشه میتونه خوب باشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/16 14:42:35   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری معاملاتی هست که بیشترین کاربرد را دارد
اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری ازان استفاده می کند ودستور پرداخت مبلغی معینی را در شرایطرخاص می دهند
اگر به درستی درجای مناسب وبا رعایت قوانین استفاده بشود میتواند خوب باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/16 23:49:25   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
یکی از ابزارهای سواد مالی است.چک به معنی ورقه ای با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/17 01:30:06   |
0     0
قانون های مهم چک و هم چنین کارهایی که موجب کیفری شدن چک میشود..
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
اگر به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانینش استفاده بشه میتونه خوب باشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/17 12:17:14   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست و نوعی سند تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد.
با استفاد از چک میتوان پرداخت نقدی را از زمان حال به اینده موکول کرد و صرفا وسیله ای برای دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
اگر از چک به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانین استفاده کنیم میتواند ابزار مالی خوبی برای مدیرت مالی باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/17 21:16:47   |
0     0
طبق قانون 310 آیین و مقررات تجارت، چک حواله ای است که صادر کننده آن به بانک عامل اجازه می دهد مبلغ معینی را در زمان مشخص به ذی نفع چک پرداخت نماید.
قابل ذکر است طبق قانون چک تاریخ درج شده روی چک هیچ اعتباری ندارد و بانک موظف است به محض وصول چک از ذینفع اقدام به پرداخت وجه آن نماید. ولی در ایران عرف بر رعایت و توافق طرفین بر تاریخ درج شده روی چک است.
درباره نکات مهم چک دادن و گرفتن و انواع چک ها
روش‌های مختلف استقراض
به درستی و در جای درست از چک استفاده کنیم و نکاتی که منجر به سوءاستفاده میشود را رعایت کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/18 14:54:52   |
0     0
-چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
-یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 17:40:09   |
0     0
قانون های مهم چک و هم چنین کارهایی که موجب کیفری شدن چک میشود..
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
اگر به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانینش استفاده بشه میتونه خوب باشه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 20:09:29   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 22:19:42   |
0     0
چک یکی از ابزار های مالی است که با دانستن قوانین و مقررات آن میتوانیم در بازار های مالی از آن استفاده کنیم اما خوب است که ابتدا سواد استفاده از آن را به طور کامل یاد بگیریم و از قوانین آن مطلع باشیم مثلا کیفری یا حقوقی بودن چک
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/20 02:13:11   |
0     0
چک به معنی ورقه ای با ارزش مالی است که معمولاً برای
خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.
صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر
برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده -
تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به
بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از
حساب جاری فرد صادرکننده دریافت می‌کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 12:04:34   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
یکی از ابزارهای سواد مالی است.چک به معنی ورقه ای با ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.چک در قانون صدورچک که شامل چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا سلیمانی |   1399/04/21 08:15:14   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری و نوعی حواله است که بیشترین کاربرد را دارد.
یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/22 13:29:06   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
در صورتی که وفق قوانین مصوب چک رفتار گردد اطمینان خاطر وجود خواهد داشت که هیچ سوءاستفاده ای صورت نمی گیرد .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/24 11:40:41   |
0     0
سواد مالی به افراد کمک می‌کند با پول خود تصمیم‌گیری هوشمندانه کنند تا بتوانند به رفاه مالی دست یابند. سواد مالی نه‌تنها در پس‌انداز، درآمد، بازپرداخت بدهی به شما کمک می‌کند بلکه سواد مالی باعث می‌شود شما در جنبه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید یعنی استفاده از سواد مالی در سرمایه گذاری داشته باشید
بودجه بندی درک نرخ بهره اولویت بندی صرفه جویی تله چرخه اعتبار – بدهی ایمنی و مشکلات سرقت اطلاعات
چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. این چک ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

چک هایی که توسط اشخاص صادر می شوند.
چک هایی که توسط بانک صادر می شوند
چک هایی که توسط صاحب چک صادر می شوند: چک عادی چک تایید شده یا گواهی شده
چک هایی که توسط بانک صادر می شوند : چک بین بانکی (رمزدار)
چک تضمین شده (تضمین شده رمزدار) * چک مسافرتی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/25 16:54:25   |
0     0
سواد مالی در یک کلام توانایی مدیریت اقتصادی درآمد و هزینه است؛ یعنی اینکه بتوان به شکل مناسبی کسب درآمد کرد؛ درست هزینه کرد؛ سرمایه‌گذاری متناسب با درآمد داشت و به تعبیری هم در حال زندگی کرد و هم برای آینده برنامه‌ریزی مناسب داشت. به توصیف یونسکو افرادی می توانند زندگی بهتری داشته باشند که از سواد مالی مناسبی برخوردار باشند.
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 21:58:34   |
0     0
انواع چک:

.1 چک عادی:چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
.2 چک تایید شده:چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
.3 چک تضمین شده:چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
.4 چک مسافرتی:چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهلا زارع |   1399/04/26 15:53:43   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/26 17:33:50   |
0     0
چک یکی از ابزار های مالی است که با دانستن قوانین و مقررات آن میتوانیم در بازار های مالی از آن استفاده کنیم اما خوب است که ابتدا سواد استفاده از آن را به طور کامل یاد بگیریم و از قوانین آن مطلع باشیم مثلا کیفری یا حقوقی بودن چک .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نادر گندمکار |   1399/04/26 22:49:00   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.انواع چک
گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید
انواع چک عبارتند از:

.1 چک عادی:

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

.2 چک تایید شده:

چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

.3 چک تضمین شده:

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

.4 چک مسافرتی:

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/27 00:44:29   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشندچک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 16:24:56   |
0     0
صدور چک و قوانین مرتبط با آن کدامند و قوانین چک برگشتی چیست؟۲ سال قبل وصول مطالبات ۲

اغلب تصور می‌کنند که در مبحث صدور چک ، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد.

مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکلا loading=
yektanet.com
مطالب مشابه

yektanet-logo-sign
چک برگشتی چه وقت کیفری محسوب می شود؟
چک برگشتی چه وقت کیفری محسوب می شود؟

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می‌شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی.

جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک
اگر این طرح به تصویب برسد فرایند دادرسی از چک برگشتی حذف می شود . فردی که چک برگشتی در دست دارد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائیه بگیرد. این اجرائیه هم باید ظرف ۱۰ روز به فرد متخلف ابلاغ شود. همچنین اگر در حساب صاحب حساب موجودی نبود، بانک می تواند از حساب های دیگر این فرد برداشت کند.

در این طرح برای چک سقف تعیین شده است و این سقف اعتبار با رنگ بندی متفاوت مشخص شده است. از سوی دیگر افراد زیادی در کشور چک های الکترونیک دارند که قوانینی نیز برای این چک ها در نظر گرفته شده است.

باید میان محکومان چک و مهریه و دیه تفاوت قائل شویم. محکومان مهریه و دیه نباید به زندان بروند اما محکومان چک برگشتی باید به زندان بروند تا در آنجا اعسار آنها ثابت شود.

در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده‌دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/27 21:40:55   |
0     0
طبق تعریف متخصصین این حوزه چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد. طبق قانون چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنی که محال علیه چک باید بانک باشددر صورتی که وفق قوانین مصوب چک رفتار گردد اطمینان خاطر وجود خواهد داشت که هیچ سوءاستفاده ای صورت نمی گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/28 00:01:22   |
0     0
چک یکی از ابزارهای خرید نسیه است .اما قبل ازاستفاده ازان باید قانون چک رایادبگیریم.ازمهمترین قوانین چک گذشت 6ماه ازتاریخ چک جهت برگشت زدن ویا گذشتن 6ماه ازچک برگشتی جهت اقدام است که چک حقوقی میشود ودیگر جنبه کیفری ندارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/28 23:45:10   |
0     0
آشنایی بیشتر و کامل درباره قانون چک می باشد که بسیار مفید بوده و باعث میشود سواد مالی افراد درباره سرمایه گذاری و نحوه دریافت و پرداخت چک که سرمایه آنها از بین نرود و متضرر نشوند ولی یادگرفتن استفاده چک به تنهایی باعث تکامل سواد مالی فرد نمی شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/29 10:31:10   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یابه دیگری واگذار مینمایداین موضوع به نظر میرسد بابحث مدیریت مالی شخصی که یکی از ابعاد سواد مالی است در ارتباط باشد
اگرقوانین مربوط به آن وهمچنین انواع چک ها راآگاهی داشته باشیم می توان ازآن درست استفاده کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/29 12:21:43   |
0     0
چک یک ابزار مالی است بیشترین کاربرد دارد در بازارهای مالی از آن استفاده
می کنیم
صادر کننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک دارد باز پس میگیرد یا به شخص دیگری واگذار میکند
سواد مالی مدیریت اقتصادی در آمد و هزینه است
سواد مالی به ما کمک میکند با پول خود بهترین تصمیم گیری بگیریم تا به رفاه مالی دست پیدا کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 13:20:34   |
0     0
درباره نکات مهم چک دادن و گرفتن و انواع چک ها
روش‌های مختلف استقراض
به درستی و در جای درست از چک استفاده کنیم و نکاتی که منجر به سوءاستفاده میشود را رعایت کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/29 15:34:10   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست و نوعی سند تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد.
با استفاد از چک میتوان پرداخت نقدی را از زمان حال به اینده موکول کرد و صرفا وسیله ای برای دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
اگر از چک به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانین استفاده کنیم میتواند ابزار مالی خوبی برای مدیرت مالی باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/29 21:02:47   |
0     0
آشنایی با قوانین چک و سفته
چک یک نوع ابزار مالی است..
موقعی که از چک به عنوان ابزار مالی به درستی استفاده کنیم و به موقع ادای دین کنیم و مشکلات بعدی رو پیش بینی کنیم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 21:43:04   |
0     0
چک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک هستند..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/29 23:27:35   |
0     0
آشنایی با انواع چک ها ، نکات مهم قانونی چک، مواردی که چک ضمانت اجرای کیفری ندارد، نکته حائز اهمیت این است که :حقوقی شدن چک به معنی بی اعتبار بودن آن نیست بلکه چک ارزش خود را دارد و تنها تفاوت آن با چک کیفری این است که نمی توان صادرکننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد یا او را مجازات کیفری کرد اما به هرحال سندی است که نشان دهنده طلبکار بودن دارنده آن است و می توان براساس آن توقیف اموال صادرکننده را تقاضا کرد و دادگاه هم می تواند صادرکننده را به پرداخت مبلغ چک محکوم کند مگرآنکه صادرکننده چک بتواند ثابت کند که اصلا طلبی وجود ندارد و یا اینکه چک برای یک معامله ربوی صادر شده است و یا اینکه دارنده چک طلبکار نیست و حقی ندارد. البته تنها شکایت کیفری برای وصول وجه چک کافی نیست زیرا در صورتی که این دعوی به نتیجه برسد تنها صادرکننده چک به مجازات حبس محکوم می شود و دادگاه حکمی در مورد طلب دارنده چک صادر نمی کند. بنابراین در هردومورد چک کیفری و حقوقی لازم است دارنده چک با تکمیل دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مطالبه طلب کند.
در صورتی که وفق قوانین مصوب چک رفتار گردد اطمینان خاطر وجود خواهد داشت که هیچ سوءاستفاده ای صورت نمی گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/30 00:04:10   |
0     0
نوشته ای است که شخص راملزم به پرداخت مبلغی پول در تاریخ معین به فرد دیگر می کند .
قوانین مهم چک مبلغ در تاریخ معین پرداخت کند درغیراین صورت فردشاکی می تواند اموال شخص را ازطزیق قانون مصادره کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/30 01:54:16   |
0     0
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.
چک یک ابزار مالی ایست و نوعی سند تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد.
با استفاد از چک میتوان پرداخت نقدی را از زمان حال به اینده موکول کرد و صرفا وسیله ای برای دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد.
اگر از چک به درستی و در جای مناسب و با رعایت قوانین استفاده کنیم میتواند ابزار مالی خوبی برای مدیرت مالی باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد زارع |   1399/04/30 21:54:32   |
0     0
برای معامله با هر فرد و دریافت چک، نیاز است تا از حساب فرد استعلام تهیه کنید. استعلام از حساب فرد به شما نشان می‌دهد که آیا او فرد خوش‌حسابی است یا خیر. گرفتن چک از یک فرد بدحساب که دارای چک‌های برگشتی است معامله شما را با مشکل مواجه می‌کند. قانون صدور چک، افراد بدحساب را که چک‌های برگشتی بسیاری دارند، واجد شرایط دریافت دسته چک نمی‌داند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/30 23:40:09   |
0     0
ک یکی از اسناد تجاری است که بیشترین کاربرد را دارد. اسناد تجاری اسنادی هستند که تجار در روابط تجاری از آن استفاده می کنند و دستور پرداخت مبلغ معینی را در شرایط خاص می دهند. این اسناد به معنای خاص کلمه شامل برات، سفته و چک می باشند
چک نوشته ای است که صادرکننده به وسیله آن تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد محال علیه (بانک) دارد بازپس می‌گیرد یا به شخص دیگری واگذار می‌نماید. برخلاف سفته و برات صرفا وسیله دریافت و پرداخت است و امکان کسب اعتبار به موجب آن وجود ندارد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/31 09:45:52   |
0     0
یادداشت هاى آموزشى باعث مى شود که اطلاعات مالى ما بالاتر رود ودر تصمیم گیرى هاى مالى موفق تر عمل کنیم
چک چون بخش بزرگى از ابزارهاى معامله است آشنائى با آن باعث مى شود سواد مالى افراد درباره سرمایه گذارى ونحوه دریافت وپرداخت آن را بدانیم ومتضرر نشویم اما این به تنهائى باعث تکمیل سواد مالى نمى شوذ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/31 21:12:11   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد
در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
درویشی |   1399/05/02 07:11:01   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد با اجرای قوانین چک
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/05/02 17:06:51   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید
بخش بزرگی از ابزارهای معامله در بازار شامل چک و سفته می باشد؛ برای ورود به حوزه "سواد مالی" بهتر است از ملموس ترین و کاربردی ترین ابزارهای مالی یعنی از یادگیری قانون چک و قانون سفته شروع کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/02 19:46:52   |
0     0
آموزش و یادگیری درباره ی چک این امکان را به ما دهد تا از این ابزار به خوبی استفاده کنیم.
خود چک این امکان را به ما می‌دهد تا بعضی پرداخت ها را به بعد موکول کنیم و از فاصله‌ و فرصت ایجاد شده در راستای اهداف مالی خود استفاده کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/05/02 19:57:05   |
0     0
چک باید درتاریخ ان وصول شود وگرنه برگه شده در بعداز یک روزسیستم بانکی نشان داده می شود ونیاز به رفع سو دلرد دارنده چک ۶ نا فرصت دارد ان را به بانک برای وصول یا برگشتی بیاورد وگرنه دیگر کیفری محسوب نمی شود وهیچ گونه ادعایی نمی تواند از نظر حقوقی داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/05/02 20:50:39   |
0     0
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید
چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/03 21:36:32   |
0     0
آشنایی بیشتر و کامل درباره قانون چک می باشد که بسیار مفید بوده و باعث میشود سواد مالی افراد درباره سرمایه گذاری و نحوه دریافت و پرداخت چک که سرمایه آنها از بین نرود و متضرر نشوند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/09 03:50:13   |
0     0
چک به شما کمک می‌کند خریدی را انجام بدهید که در حال حاضر پول پرداخت آن را ندارید اما با استفاده از اعتبار چک و حساب بانکیتان تضمینی می‌دهید که در تاریخ توافق شده هزینه مورد نظر را بپردازید. اما استفاده از چک چه در مقام دریافت کننده و چه در مقام صادر کننده قوانین خاص خودش را دارد و اتفاقا این قوانین بسیار دقیق و به قول معروف سفت و سخت هستند. عدم آگاهی از این قوانین می‌تواند برای شما دردسرهای زیادی ایجاد کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله ابادی |   1399/05/09 08:39:04   |
0     0
مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده(صادرکننده) ثابت شود که به‌طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک(خواهان) استحقاقی ندارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/09 12:38:25   |
0     0
رفتار مالی را به ما اموزش می دهد و چگونگی استفاده از چک
چک یکی از بهترین ایزارهای سواد مالی است ودر صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
چک راباید به درستی ودر جای درست استفاده کرد و نکاتی که منجر به سو استفاده می شود را رعایت کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/12 18:57:32   |
0     0
یکی از ابزارهای سواد مالی است. و در صورتی که به قوانین مربوط به صدور و دریافت چک عمل شود دارای مزایای زیادی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 15:05:24   |
0     0
چک یک ابزار مالی ایست که با استفاده درست از آن به جای پرداخت نقدی میتوان پرداخت را به ماهها بعد موکول کرد و از آن دارایی در جهت درآمد زایی و ثروت آفرینی استفاده کرد و با منافع حاصل از آن مبلغ چک را پرداخت کرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics