تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه در سال 1396 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 210 میلیون تومان به شرح زیر می باشد:
 
 • درصورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود،پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود،بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوطه اضافه می شود.
 • چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه بیش از پانزده سال گذشته باشد به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر ده درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.
 • حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای اتوبوس و بارکش 210,000 هزار تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می شود.
 • بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

 

درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه به شرح زیر می باشد:
 • سال دوم: %10
 • سال سوم: %15
 • سال چهارم: %20
 • سال پنجم: %30
 • سال ششم: %40
 • سال هفتم: %50
 • سال هشتم: %60
 • سال تهم به بعد: %70

 

نام خودرو

مشخصات

نرخ بیمه

بارکش
تا یک تن
9,310,000
بارکش
بیش از یک تن تا سه تن
11,210,000
بارکش
بیش از سه تن تا پنج تن
14,190,000
بارکش
بیش از پنج تن تا ده تن
18,180,000
بارکش
بیش از ده تن تا بیست تن
21,155,000
بارکش
بیش از سه تن تا پنج تن
22,420,000

 

 

اگر این صفحه را دنبال میکنید و علاقه مند به بروز شدن این صفحه هستید، درخواست خود را ثبت کنید.

 

منبع:

فرصت امروز

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics