تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آن را میانگین نیز می گویند متداول ترین اندازه مرکزی می باشد که از رابطه زیر به دست می آید:

 

(تعداد مشاهده ها)/ (مجموع مشاهده ها) = میانگین

میانگین اعداد 2و 10 و 12 و 18 و 3 برابراست با 9= 5/ (2+10+12+18+3) برایمحاسبهمیانگین در داده های دسته بندی شده، از نقطه میانی طبقات استفاده می شود.

 

به همین جهت مقدار میانگین محاسبه شده با استفاده از جدول فراوانی طبقه بندی با مقدار واقعی میانگین تفاوت دارد.

 

 

منبع:

آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

علی اژدری |   1395/10/02 22:24:38   |
1     0
می توان این متن ر ا نیز اضافه کرد
معدل معمولی یا حد وسط و مرکز ثقلی است که در فهرست یا پخش مقادیر و اندازه ها دارد. فرمول مربوط بدین صورت است :
"µ=" ∑▒x/n
میانگین حسابی را عموماٌ میانگین یا معدل می نامند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حضرتی |   1395/10/04 19:53:26   |
1     0
میتوان این مطلب را در ابتدای مطالب اضافه کرد:
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در آمار, محاسبه ارزشی است که معرف مشخصات توده کثیر اطلاعات و داده های آماری باشد. اندازه های نقطه وسط یا مرکز را در اصطلاح آمار میانگین می نامند. ارزشهای نقطه وسط یا میانگین شامل موارد زیر است:1- میانگین حسابی 2- میانه 3- مد(نما)
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/27 21:45:47   |
1     0
اصلی ترین و مورد استفاده ترین شاخص مرکزی میانگین است، میانگین حسابی معدل مجموعه ای از مشاهدات است، این میانگین به وسیله تقسیم کردن مجموع مشاهدات بر تعداد آنها محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدمحمود حیدری |   1396/09/13 12:46:40   |
0     0
میانگین:
مقدار برآیند یا مرکز ثقل داده‌ها توسط میانگین بیان می‌شود. برای محاسبه آن کافی است که همه داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم. متوسط فاصله میانگین از داده‌ها برابر صفر است. به این ترتیب میانگین، برآیند داده‌ها را نشان می‌دهد. میانگین برای داده‌های کمی قابل محاسبه است.
استفاده از میانگین و بهره‌گیری از خواص آن، در بررسی و تحلیل‌های آماری بسیار مقید است. زیرا در محاسبه آن همه داده‌ها نقش خواهند داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sobhan karimi |   1396/09/22 10:47:15   |
0     0
سنجش‌های گرایش به مرکز (به انگلیسی: Measures of Central Tendency) به اعدادی گویند که توزیعی از مشاهدات یا داده‌هایی اندازه گیری شده را خلاصه و توصیف می‌کنند.[۱]

میانگین، مد، و میانه، هر سه نمونه‌هایی از سنجش‌های گرایش به مرکز هستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد کاظم سالاری |   1396/09/24 14:05:07   |
0     0
(تعداد مشاهده ها)/ (مجموع مشاهده ها) = میانگین
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن برزگری |   1396/10/06 09:42:39   |
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند حال اگر این داده ها دارای اهمیت یکسان نباشند لازم است برای مشاهدات درجه اعتبار یا وزن خاصی قائل شویم به عنوان مثال هنگامی که قصد داریم معدل یک ترم را به دست آوریم با توجه به اینکه نمرات دروس مختلف دارای ارزش یکسانی نیستند ( مقدار واحد) مثلا درس آمار 4 واحد، زبان انگلیسی 2 واحد و ... اگر فقط نمرات را با هم جمع و بر مقدار ان ها یا تعداد واحد های ترم تقسیم کنیم میانگینی که به دست می آید صحیح نیست. در این مواقع لازم است ابتدا هر مشاهده را در وزن یا میزان اهمیت آن ضرب و سپس نتایج را جمع و بر مجموع وزن ها تقسیم کنیم.
علی دهقانی |   1396/10/06 13:53:40   |
0     0
شاخص هایی که مرکز داده های یک جمعیت را مشخص کنند یا به عبارت دیگر نقطه تمرکز صفت را منعکس کنند شاخص های مرکزی گویند .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/07 11:04:11   |
0     0
میانگین، مد، و میانه، هر سه نمونه‌هایی از سنجش‌های گرایش به مرکز هستند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی شایق |   1396/10/20 00:24:12   |
0     0
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عراقی |   1396/10/20 00:24:52   |
0     0
میانگین:
مقدار برآیند یا مرکز ثقل داده‌ها توسط میانگین بیان می‌شود. برای محاسبه آن کافی است که همه داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فهیمه تقدیری |   1396/10/20 10:43:13   |
0     0
میانگین عبارت است از :
مجموع کل داده ها تقسیم بر تعداد کل داده ها.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن حدادزاده نیری |   1396/10/20 19:41:15   |
0     0
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند حال اگر این داده ها دارای اهمیت یکسان نباشند لازم است برای مشاهدات درجه اعتبار یا وزن خاصی قائل شویم به عنوان مثال هنگامی که قصد داریم معدل یک ترم را به دست آوریم با توجه به اینکه نمرات دروس مختلف دارای ارزش یکسانی نیستند ( مقدار واحد) مثلا درس آمار 4 واحد، زبان انگلیسی 2 واحد و ... اگر فقط نمرات را با هم جمع و بر مقدار ان ها یا تعداد واحد های ترم تقسیم کنیم میانگینی که به دست می آید صحیح نیست. در این مواقع لازم است ابتدا هر مشاهده را در وزن یا میزان اهمیت آن ضرب و سپس نتایج را جمع و بر مجموع وزن ها تقسیم کنیم.
علی دهقانی | 1396/10/06 13:53:40 |
0 0
شاخص هایی که مرکز داده های یک جمعیت را مشخص کنند یا به عبارت دیگر نقطه تمرکز صفت را منعکس کنند شاخص های مرکزی گویند .
پاسخ
حمید زارعی | 1396/10/07 11:04:11 |
0 0
میانگین، مد، و میانه، هر سه نمونه‌هایی از سنجش‌های گرایش به مرکز هستند.
پاسخ
مهدی شایق | 1396/10/20 00:24:12 |
0 0
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند
پاسخ
عراقی | 1396/10/20 00:24:52 |
0 0
میانگین:
مقدار برآیند یا مرکز ثقل داده‌ها توسط میانگین بیان می‌شود. برای محاسبه آن کافی است که همه داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/22 21:09:00   |
0     0
(تعداد مشاهده ها)/ (مجموع مشاهده ها) = میانگین
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل موحدی |   1396/10/22 21:11:46   |
0     0
شاخص مرکزی،را میانگین نیز می گویند متداول ترین اندازه مرکزی می باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهسا قانعی |   1396/10/28 21:45:52   |
0     0
مقدار برآیند یا مرکز ثقل داده‌ها توسط میانگین بیان می‌شود. برای محاسبه آن کافی است که همه داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم.
میانگین ساده یا حسابی زمانی به کار می رود که مشاهدات ( داده های آماری) دارای اهمیت مساوی باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مصطفی صانعی |   1396/11/02 14:08:24   |
0     0
انواع میانگین
حسابی
هندسی
مرکب
هارمونیک
میانگین حسابی
معدل داده ها
مجموع داده ها تقسیم بر تعداد
میانگین وزنی
اگر داده ها دارای فراوانی بیشتر از یک باشند، میانگین حسابی رو میانگین وزنی میگن
محاسبه میانگین وزنی
مجموع حاصل ضرب های نقطه میانی هر طبقه در فراوانی تقسیم بر تعداد کل
میانگین مرکب
=میانگین وزنی
میانگین میانگین ها
مثل محاسبه ضریب درسها توی میانگین
میانگین مرکب:
اگر تعداد اعضای همه گروه ها برابر باشه
مجموع میاگین ها تقسیم بر تعداد گروه ها
میانگین مرکب:
اگر تعداد اعضای گروه ها متفاوت باشه
مجموع حاصلضرب هر میانگین در تعداد تقسیم برتعداد کل
میانگین هندسی
Geometric mean
در آمار علم اقتصاد
محاسبه میانگین هندسی
ریشه Nام حاصلضرب همه اعداد
میانگین هارمونیک
harmonic mean
وقتی مقیاس داده ها یک مقیاس ترکیبی باشه
میانگین هارمونیک
=میانگین همساز یا توافقی
عکس میانگین هندسی
میانگین حسابی
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ویسی |   1396/11/04 14:02:33   |
0     0
مقدار برآیند یا مرکز ثقل داده‌ها توسط میانگین بیان می‌شود. برای محاسبه آن کافی است که همه داده‌ها را با هم جمع کرده و بر تعدادشان تقسیم کنیم. متوسط فاصله میانگین از داده‌ها برابر صفر است. به این ترتیب میانگین، برآیند داده‌ها را نشان می‌دهد. میانگین برای داده‌های کمی قابل محاسبه است.

استفاده از میانگین و بهره‌گیری از خواص آن، در بررسی و تحلیل‌های آماری بسیار مقید است. زیرا در محاسبه آن همه داده‌ها نقش خواهند داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
parisa teymouri |   1396/11/04 15:15:51   |
0     0
میانگین اعداد 2و 10 و 12 و 18 و 3 برابراست با 9= 5/ (2+10+12+18+3) برایمحاسبهمیانگین در داده های دسته بندی شده، از نقطه میانی طبقات استفاده می شود.به همین جهت مقدار میانگین محاسبه شده با استفاده از جدول فراوانی طبقه بندی با مقدار واقعی میانگین تفاوت دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics