تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

قانون بودجه سال 1394

قانون بودجه سال 1394

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8.467.411.487.000.000)ریال به شرح زیر است:

قانون برنامه سوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه

باسمه تعالی

سازمان برنامه و بودجه

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ17/1/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و در تاریخ 17/1/1379به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3703- ق مورخ 28/1/1379 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بند الف ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 54

بند الف ماده 6 آئین نامه اجرایی ماده 54

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/12/22 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی ماده 54

آئین نامه اجرایی ماده 54

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آیین‌نامه اجرایی ماده (32)

آیین‌نامه اجرایی ماده (32)

اصلاح تبصره بند « د» ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ22/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره92939/100 مورخ22/7/1386 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
در تبصره بند « د» ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 28482/ت32825هـ مورخ10/5/1384، عبـارت « پنـج میـلیارد (5.000.000.000) ریال» به عبارت « بیـست میلیارد (20.000.000.000) ریال» اصلاح می‌گردد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم

شماره25274/680                                                                     31/04/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یک فوریتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی‌محور

‌در تعامل با اقتصاد جهانی

 

‌فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

آیین نامه اجرایی ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره23519/ت47631هـ                                                                                        ۱۲/۲/۱۳۹۱

 

آیین نامه اجرایی ماده(190)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

          

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

۱۳۸۹/۱۰/۳۰

شماره73285/419

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر  ان به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره246698                                                     10/11/1389

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

1373.07.27 - .26222ت 304 ه - 1373.08.02 - 103
&‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری - استخدام کشوری - استخدام نیروهای مسلح - سازمانهای دولتی - مراجع اختصاصی - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری"

قوانین  و مقررات بیمه

قوانین و مقررات بیمه

شماره ابلاغ : 105600/ت40484هـ
    

شماره انتشار : 19358

تاریخ ابلاغ: 23/05/1390
    

تاریخ روزنامه رسمی : 26/05/1390

آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم مصوب 09/05/1390


آیین‌نامه الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای لازم
شماره 105600/ت40484هـ
تاریخ:23 /5 /1390
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

‌کتاب اول – کلیات

‌باب اول - مواد عمومی
‌ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
‌ماده 2 - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

قانون مالی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور

قانون مالی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور

ماده1-  امورمالی، معاملات و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد .

ماده 2- حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تادیه تعهدات و بدهی ها قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر می شود.

ماده 3- درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداختی هائی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حساب های بانکی دیوان محاسبات صادر می گردد تنظیم می نماید .

دستورالعمل ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

عدم معافیت حق اولاد کارگران

عدم معافیت حق اولاد کارگران

شماره : 1795/4/30

تاریخ :06/02/1372

پیوست:

آئین نامه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور

« 1 2 3 4 ... 5 120 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics